Vojenský geografický obzor je odbornou publikací (sborníkem odborných textů) zaměřenou primárně na problematiku odborné působnosti orgánů geografické a hydrometeorologické služby. Vychází dvakrát do roka v analogové (tištěné) a digitální podobě (ve formátu PDF), zpravidla na jaře a na podzim.

Sborník plní roli prostředí pro publikační činnost současných i bývalých příslušníků geografické služby a hydrometeorologické služby působících v oblasti vojenskoodborné činnosti, přípravy a výcviku, vojenského školství a aplikovaného rozvoje, a partnerských rezortních i mimorezortních autorů. Poskytuje informace o aktuálně plněných úkolech, o aktivitách na poli vědecko-technického rozvoje, o vyráběných a zabezpečovaných produktech a poskytovaných službách a o nových trendech v oblastech odborné působnosti obou služeb.

Sborník je vydáván v českém jazyce. Abstrakty a názvy anotovaných článků jsou zpracovány i v jazyce anglickém. Základní obsah sborníku tvoří zejména odborné články z oblasti vojenské geografie a vojenské hydrometeorologie a s nimi souvisejících oblastí. Některá čísla sborníku bývají rozšířena o monotematické přílohy.

Vojenský geografický obzor v analogové podobě je neprodejný a je distribuován podle zvláštního rozdělovníku. Hlavními odběrateli analogové podoby sborníku jsou organizační složky Ministerstva obrany, vojenské školy, civilní orgány zeměměřictví, civilní vysoké školy zaměřené na zeměměřickou odbornost, mimorezortní orgány krizového řízení a integrovaného záchranného systému ad. V souladu s tiskovým zákonem (zákon č. 46/2000 Sb.) je sborník zařazen do kategorie „periodický tisk“, je evidován Ministerstvem kultury a jeho „povinné výtisky“ jsou distribuovány stanoveným knihovnám.

Sborník není zařazen do „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice" vydávaného Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády České republiky. Vybrané odborné články jsou po dohovoru redakční rady s jejich autory recenzovány formou interního recenzního řízení.

Na základě smlouvy mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Ministerstvem obrany sborník patří mezi excerpované tituly zařazené do databáze Geografické bibliografie České republiky online – GEOBIBLINE (https://www.geobibline.cz). Na základě smlouvy mezi společností Citace.com, s. r. o., a Ministerstvem obrany je sborník zveřejňován v elektronickém publikačním systému Pablikado (https://www.pablikado.cz).

V případě zájmu o poskytování analogové podoby sborníku kontaktujte redakční radu (viz Kontakty níže), která si vzhledem k omezenému nákladu vyhrazuje právo rozhodnutí o zařazení do rozdělovníku.

Redakční rada průběžně vede soupis příspěvků zveřejněných ve sborníku od jeho prvního vydání (viz Seznam publikovaných příspěvků níže) a vede archiv všech sborníků v digitální podobě (viz Archiv čísel níže).

Obsah rukopisů a jejich formální úpravu autoři článků zpracovávají v souladu s metodickou pomůckou vydanou redakční radou (viz Pokyny pro autory níže).                                                                                                                                                                           

                           Základní informace                                                          Kontakty                                                          Pokyny pro autory

 

                          Aktuální číslo                                                  Seznam publikovaných příspěvků                                     Historie sborníku


 

Archiv čísel

2020 1|2   2021 1|2  2022 1|2  2023 1|2     

2010 1|p|2  2011 1|p|2|p  2012 1|2|p  2013 1|2  2014 1|2  2015 1|2  2016 1|2   2017 1|2  2018 1|2  2019 1|2 

2000x  2001 1|2|3  2002 1|2  2003 1  2004 1|p  2005 1|2|p  2006 1|p|p|2|p|p  2007 1|p|p|2  2008 1|p|2  2009 1|2|p

1990 1|2  1991 1|2|3  1992 1|2|3  1993 1|2|3  1994x  1995 1  1996 1  1997 1|2  1998 1  1999 1

1980 1  1981 1  1982 1|2|z  1983 1|2  1984 1|2|z  1985 1|2|z  1986 1|2  1987 1|2|z  1988 1|2|3|z  1989 1

1970 1  1971 1|2  1972 1  1973x  1974 1|p  1975 1|2|p|p  1976 1|2  1977 1|2  1978x  1979 1

1960 1|2  1961 1|2|z  1962 1|2  1963 1|2  1964 1|2  1965 1-2|p  1966 1|2  1967 1  1968 1|2  1969 1

1950x  1951x  1952x  1953x  1954 1|2|3|4  1955 1|2|3|4  1956 1|2|3-4|z  1957 1-2|3-4  1958 1  1959 1|2|p 

 

1,2,3,4 - číslo sborníku     p - příloha     z - zvláštní číslo     x - nevydáno