Geografická služba AČR

Geografická služba AČR (GeoSl AČR) je druh služby Armády České republiky. Je určena k zabezpečení ozbrojených sil a ve vymezeném rozsahu i dalších uživatelů geografickými produkty a odbornými službami geografického zabezpečení. 

Geografické zabezpečení je jedním z druhů zabezpečení ozbrojených sil a představuje souhrn opatření vojenskogeografického charakteru nezbytných pro zajišťování obrany státu v oblasti zeměměřictví a v souvisejících oblastech. Jeho cílem je zabezpečit uživatele požadovanými geografickými produkty a odbornými službami nezbytnými pro studium a hodnocení terénu při přijímání rozhodnutí, plánování a vedení operací, při organizaci součinnosti a pro zajišťení funkčnosti a efektivního využití systémů velení a řízení, zbraňových systémů a bojové techniky. V rámci geografického zabezpečení je zajišťován trvalý sběr geografických informací z území ČR a zahraničí, tvorba a správa standardizovaných geodetických, mapových, geodatabázových a dalších geografických produktů a služeb včetně tvorby a správy geografických informačních systémů.

Geografická služba AČR je tvořena orgány na různých stupních řízení:

 • Strategický stupeň řízení: 

  •  řídící orgán - oddělení GEOMETOC

  • výkonný orgán  - Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř)

 • Operační stupeň řízení:

  • příslušný orgán GeoSl AČR

 • Taktický stupeň řízení:

  • příslušný orgán GeoSl AČR

Katedra vojenské geografie a meteorologie (K-210) Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany - zajišťuje přípravu vysokoškolsky vzdělaného personálu vojenských odborností geografická služba a hydrometeorologická služba.

 

koláž