GEOGRAFICKÉ PRODUKTY
Kartografická díla

Topografické mapy - kartografická díla, která podrobně znázorňují geografickou realitu, jsou vedeny v měřítkách 1 : 25 000 až 1 : 250 000 a vedle použití v operacích a pro jejich řízení a velení (zpravidla pozemních) jsou určeny ke všeobecnému užití včetně zajištění každodenního života v rezortu MO. Obsahová a informační bohatost topografických map je dána nízkou úrovní generalizace obsahu mapy vůči realitě, která umožňuje vedle zobrazení všech důležitých objektů ve velkém rozsahu zobrazit například prvky mikroreliéfu, polní a lesní cesty, prvky vodstva nebo rozlišení půdního a rostlinného krytu.  Tyto mapy jsou mj. využívány jako lokalizační mapový podklad ke zpracování měřítkově odpovídajících tematických map. 

Obecně geografické mapy - kartografická díla, která znázorňují geografickou realitu s větším důrazem na přehlednost než na podrobnost, jsou vedeny v měřítkách 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000 a vedle použití pro velení a řízení a v operacích (zpravidla pozemních) jsou určeny k obecnému užití včetně zajištění každodenního života v rezortu MO. Tyto mapy jsou rovněž využívány jako lokalizační mapový podklad ke zpracování tematických map odpovídajících měřítek.

Tematické mapy - kartografická díla obsahující a poskytující údaje a informace s vymezenou tematikou orientovanou na pozemní a/nebo vzdušné operace či jiné účely a jsou vedeny v měřítkách 1 : 25 000 až 1 : 1 000 000. Topografický nebo obecně geografický mapový podklad těchto map je zpravidla kompletně převzat z topografických či obecně geografických map odpovídajícího měřítka. Tematický obsah tvoří graficky a barevně zvýrazněné objekty a jevy a jejich kvalitativní i kvantitativní charakteristiky.

Atlasy - kartografická díla zpravidla vydávaná v podobě knižního svazku obsahujícího soubor systematicky uspořádaných map zpracovaný s jednotnou koncepcí a jednotným kartografickým provedením a doplňující (textové či grafické) informace. Atlasy jsou zpravidla zpracovávány s využitím mapových podkladů topografických či obecně geografických map.

Digitální geografická data

Polohopisná data - digitální soubory geografických informací organizovaných v databázích ve vektorovém datovém modelu a poskytujících informace o terénních tvarech, terénních předmětech a jevech. Polohopisná data poskytují vedle polohové lokalizace a topologie bodových, liniových a areálových objektů i další informace o jejich základních charakteristikách (tzv. atributy). Tyto vlastnosti polohových dat umožňují provádět selektivní výběr objektů, což je využíváno (mnohdy v kombinaci s ostatními geografickými daty) zejména pro vizualizaci a studium zájmového prostoru, provádění analýz nebo plánování.

Výškopisná data - digitální soubory geografických informací popisujících terénní reliéf nebo povrch v definovaných geodetických referenčních systémech, které jsou organizovány ve formě síťového datového modelu. Jedná se o soubory digitálních informací o nadmořských výškách terénního reliéfu nebo povrchu vztažené k bodům tvořících pravidelnou mřížku nebo nepravidelnou síť (výškových) bodů o známých pravoúhlých rovinných souřadnicích nebo zeměpisných souřadnicích. Výškopisná data se využívají zejména pro provádění prostorových analýz.

Snímková data - digitální soubory geografických informací organizovaných v databázích v rastrovém datovém modelu, zobrazujících snímky dálkového průzkumu Země (DPZ) v bitmapové podobě, kdy je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů uspořádaných do mříže, což poskytuje možnost lokalizace polohy. Snímková data se využívají zejména jako lokalizační geografický podklad v různých informačních systémech, zbraňových systémech a navigačních aplikacích.

Geodetická a geofyzikální data - digitální soubory a databáze textových a číselných údajů z oborů geodézie, geofyziky a astronomie, které tvoří matematický základ ostatních GP a aplikací. Tato data slouží zejména jako datová základna technologických linek tvorby dalších GP, jsou jedním ze zdrojů pro informační systémy nebo jsou využívány softwarovými aplikacemi.

Vojenskogeografické informace a dokumentace

Dokumenty popisující charakteristiky terénu a jeho vliv na činnost vojsk. Jsou zpracovávány pro přípravu a vedení operace a jsou poskytovány ve standardizovaném formátu jako součást tzv. zpravodajské přípravy bojiště orgány GeoSl AČR na všech stupních velení a řízení. Cílem MGID je poskytnout veliteli a štábu informace o klimatických, fyzickogeografických a socioekonomických podmínkách operačního prostředí a o vlivu jednotlivých vojenských aspektů terénu na velení, bojovou činnost vojsk a její zabezpečení.


ODBORNÉ POMŮCKY A DOKUMENTY

Odborné a výcvikové pomůckami sloužící pro přípravu a výcvik v rámci geografického zabezpečení a publikace, které jsou určeny pro vědeckoodbornou a osvětovou činnost.


PORTÁLY A APLIKACE

Softwarové aplikace, informační systémy a nástroje umožňující práci s digitálními geografickými daty. Jejich cílem je na principu „uživatelské přívětivosti“ zpřístupnit vytvářená geografická data uživatelům, či jim poskytnout nástroje na provádění jednoduchých odborných výpočtů, zpracování vlastních tematických kartografických výstupů apod.