Produkce

Geografická služba AČR v rámci své působnosti zabezpečuje řadu produktů a služeb zejména z oblasti geografického zabezpečení, polygrafického zabezpečení a GNSS.

 

Poskytování produktů a služeb 

Ministerstvo obrany poskytuje mimoresortním subjektům výsledky zeměměřických činností vyhotovených v působnosti orgánů geografické služby Armády České republiky pouze za účelem potřeby obrany státu, zajišťování bezpečnosti, krizového řízení, integrovaného záchranného systému a výzkumu rizikových jevů, a to v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 5a a § 5b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.:

 § 5a

Poskytování výsledků zeměměřických činností Ministerstvem obrany

(1) Ministerstvo obrany poskytuje na základě žádosti údaje z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností a ze spravovaných bází dat určených pro potřeby obrany státu orgánům státní správy, orgánům územní samosprávy, veřejným výzkumným institucím a dalším subjektům pro výkon jejich působnosti za účelem potřeby obrany státu, zajišťování bezpečnosti, krizového řízení, integrovaného záchranného systému a výzkumu rizikových jevů a procesů bezplatně.

(2) Ministerstvo obrany údaje podle odstavce 1 poskytne bezodkladně, nejpozději do 20 dnů od podání žádosti, a to pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelu podle odstavce 1.

(3) Ministerstvo obrany zamítne žádost nebo její část, pokud

a) požadované údaje neexistují,

b) údaje jsou požadovány k jinému účelu než k účelu podle odstavce 1,

c) rozsah požadovaných údajů zjevně neodpovídá rozsahu nezbytnému k dosažení účelu podle odstavce 1,

d) poskytnutí údajů brání omezení vyplývající z jiného právního předpisu, mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, nebo oprávněného zájmu České republiky anebo třetí strany, nebo

e) údaje jsou požadovány v jiné formě, než v jaké jsou dokumentovány.

§ 5b

Společné ustanovení k poskytování výsledků zeměměřických činností

Na poskytování údajů podle § 5a se nepoužije zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o právu na informace o životním prostředí; tyto údaje se podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí neposkytnou.

 

 

Ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro potřeby obrany státu

Výsledky zeměměřických činností využívané pro státní mapová díla a tvorbu a vedení databázových souborů obsahujících prostorové informace pro potřeby obrany státu musí být ověřeny způsobem stanoveným § 12 a § 16b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.