Oblasti odborných služeb

GEOGRAFICKÉ ZABEZPEČENÍ

Geodetico-geofyzikální zabezpečení - představuje souhrn odborných činností, které zahrnují zejména provádění geodetických měření v terénu, zpracování geodetických výpočtů, provádění geomagnetických měření a monitoringu seismických jevů. Služby v oblasti geodeticko-geofyzikálního zabezpečení poskytují k tomu stanovené orgány GeoSl AČR na všech stupních velení a řízení na území ČR a v zahraničí v oblastech zájmu AČR.

Kartografické zabezpečení - představuje souhrn odborných činností, které zahrnují zpracování standardních kartografických děl (viz Kartografická díla) a poskytování služeb ve formě nestandardních kartografických děl (NKD) v analogové (včetně tisku), případně i digitální podobě.

Geoinformační zabezpečení - představuje souhrn odborných činností, které vyjma tvorby standardních geografických dat (viz Digitální geografická data) zahrnují vytváření datových sad ve standardizovaných i proprietárních formátech (zejména ze standardních GP), úpravu a převody dat do požadovaného formátu a geodetického referenčního systému.

Fotogrammetrické zabezpečení a dálkový průzkum Země - představují souhrn odborných činností, které zahrnují pořizování a zpracování snímků DPZ, vyhodnocení informací na nich zobrazených fotogrammetrickými metodami a jejich zpracování do požadované formy. Služby v oblasti fotogrammetrického zabezpečení a DPZ poskytují k tomu stanovené organizační prvky VGHMÚř. Součástí fotogrammetrického zabezpečení a DPZ je zpracování výškopisných a snímkových dat (viz Digitální geografická data – Výškopisná data, Snímková data).


NAVIGAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Navigační zabezpečení představuje souhrn činností, jejichž základním obsahem je podpora uživatelů rezortu MO využívajících zejména technologii globálních navigačních družicových systémů (GNSS) k určování polohy, navigaci a synchronizaci času (tzv. informace PNT – positioning, navigation, timing). Služby v oblasti navigačního zabezpečení poskytují k tomu stanovené organizační prvky VGHMÚř.


POLYGRAFICKÉ ZABEZPEČENÍ

Polygrafické zabezpečení představuje souhrn činností, jejichž základním obsahem je polygrafické zpracování kartografických děl, reprografické zpracování ostatních produktů a dalších podkladů, merkantilní tisk a knihařské zpracování tiskovin. V této oblasti GeoSl AČR zajišťuje výkon funkce polygrafického centra rezortu MO a zabezpečuje požadavky rezortních a ve vymezených případech i mimorezortních uživatelů (krizové řízení, NATO – např. Multinational Geospatial Support Group apod.). Služby v oblasti polygrafického zabezpečení poskytují k tomu stanovené orgány GeoSl AČR na všech stupních velení.


ZABEZPEČENÍ VÝCVIKU

Zabezpečení výcviku představuje souhrn činností, jejichž základním obsahem je všestranné zabezpečení a provádění vojenskogeografické a topografické přípravy příslušníků ozbrojených sil ČR ve stanovených oblastech odborné působnosti GeoSl AČR. Je realizováno formou základní přípravy, doškolení či přeškolení a v rámci vzdělávání a kariérového růstu příslušníků rezortu MO. Pro podporu prezenční, kombinované i distanční metody přípravy a výcviku jsou vytvářeny výcvikové pomůcky (viz Odborné pomůcky a dokumenty – Odborné a výcvikové pomůcky) a je využíván e-learning.


LOGISTICKÉ ZABEZPEČENÍ

GeoSl AČR má ve své působnosti rovněž logistické zabezpečení s celorezortní působností v oblasti zásobování geografickými produkty, odbornými a výcvikovými pomůckami a lokálními aplikacemi z oblasti geografického zabezpečení a VST. Služby v oblasti logistického zabezpečení poskytují k tomu stanovené organizační prvky VGHMÚř, které mj. zajišťují výkon funkce majetkového manažera majetkového uskupení 4.1 – geografické produkty a standardní formuláře pro položky jednotné klasifikace majetku 7540, 7640 až 7644 a centrálního skladu GP a VST rezortu MO. 


OSTATNÍ ZABEZPEČENÍ

Ostatní zabezpečení zahrnuje výrobu a poskytování rezortních razítek a gravírovací práce.